Zhmotnenie a zjavenie vs zákon zachovania energie
31. októbra 2015
Hodnotná diskusia a 20 častých logických omylov
16. februára 2016

33 argumentov proti astrológii a horoskopom

Väčšina populácie v dnešnej dobe označuje výklady astrológov a horoskopy za absurdné, ale aj tak občas potmehúdsky nahliadneme do nejakého toho horoskopu zo zvedavosti, či sa popis zhoduje s našimi prežitkami a osobnou charakteristikou. Prečo vlastne astrológia nefunguje? Mohla by vôbec? Ako? Prečo občas aj natrafíme na popis v horoskope, ktorý nám sedí? Existujú dokonca aj špekulanti, ktorí astrológiu a výklady z horoskopov propagujú ako pravdivú a odbornú záležitosť prostredníctvom rôznych prednášok, alebo nejakého “alternatívneho” vzdelávania. Preto je dobré pozrieť sa na to z objektívneho hľadiska a preštudovať  argumenty, fakty i nahliadnuť do histórie.Astrológia je náuka o hviezdach, bola známa už v staroveku. Chaldejci, Asýrčania, Babylončania vymysleli zverokruh a ďalšie princípy pridali Gréci, ale svoj vrchol dosiahla astrológia približne koncom stredoveku. Prevádzkoval ju aj J. Kepler. V 17. storočí došlo k oddeleniu astrológie od astronómie. Na rozdiel od astronómie, ktorá sa zaoberá vedeckým štúdiom vesmíru je cieľom astrológie hľadať vzťahy medzi vesmírnymi telesami a Zemou, hlavne odhaľovať ich význam pre človeka. Astrológia je nesporne historicky cennou fázou štúdia vesmíru a hľadania vzťahov medzi nebeskými telesami a životom na Zemi, ale degenerovala na pseudovedu a obyčajné šarlatánstvo.

Dôležité je na úvod pripomenúť, že žiadny z astrologických princípov nebol radou exaktných štúdií overený. Nebeské telesá, okrem Slnka a Mesiaca, nemajú na život človeka na Zemi žiadny vplyv. Ale ani Slnko a Mesiac nedefinujú individuálne vlastnosti a osud ľudí.

Horoskopy sú len hračkou a pomôckou na zárobkovú činnosť astrológov. Platnosť horoskopov a prognostických schopností astrológov bola vyvrátená aj experimentálne.K presvedčeniu niektorých osôb, že ich horoskop presne zodpovedá ich povahe, alebo ich osudu, významne prispieva barnumov efekt (súbor všeobecných viet, ktoré každému jedincovi v jeho vlastnej interpretácii dávajú ilúziu pravdivosti o jeho osobe) a chladné čítanie astrológa (cold reading – nepriame získavanie informácií z mimiky a reakcií klienta. Vyžaduje si to dlhodobý tréning, skúsenosti a dobré pozorovacie schopnosti). Predpovede astrológov, týkajúce sa katastrofických udalostí, alebo osudov významných ľudí zlyhávajú, ako svedčí opakované spätné porovnávanie ich predpovedí s realitou. Keď vyslovíte požiadavku, aby údajné astrologické súvislosti mali byť podložené testovateľnou teóriou tak potom mnohí astrológovia ihneď namietajú, že astrológia nie je veda, ale skôr viera, a len jedinci obzvlášť spôsobilí sa môžu uplatniť v astrologickom umení. S týmto typom hviezdorozprávačov nemožno rozumne diskutovať. Pred akýmkoľvek pokusom overiť ich tvrdenia unikajú do šarlatánskych výhovoriek. 1. Základné predpoklady. Astrológia vychádza z pozemského pohľadu na oblohu, z geocentrickej predstavy o vesmíre, z predpokladu o dokonale kruhových dráhach. Nebeské telesá sú obyčajné body, alebo guľôčky. Astrológia nepočíta s heliocentrickým usporiadaním slnečnej sústavy, nezaujímajú ju vzdialenosti kozmických telies od Zeme ani ich hmotnosti. Na zostavenie horoskopu stačí poloha telies na nebeskej sfére a uhly, aspekty medzi nimi, a určenie štyroch základných bodov – priesečníkov ekliptiky s kružnicou miestneho poludníka a s horizontom. V starovekej astrológii záležalo na postavení 7 telies v horoskope – Slnka, Mesiaca, Venuše, Marsu, Jupitera, Merkúru a Saturnu. Z takéhoto neúplného a mylného obrazu vesmíru nemožno prirodzene odvodiť žiadny platný kauzálny vzťah medzi vesmírom a životom človeka na Zemi.


 2. Základná dilema. Podľa astrológov vplyv planét, Mesiaca a Slnka na človeka nezávisí od ich hmotnosti a vzdialenosti od Zeme. V tom prípade však rovnakým spôsobom na človeka pôsobí minimálne kvadrilión hviezd a planét v pozorovateľnom vesmíre. Ak je tomu opačne a hmotnosť so vzdialenosťou svoju úlohu hrajú, čo je v súlade so všetkými znalosťami o fyzikálnych pôsobeniach telies, potom Mesiac, Slnko a Jupiter preváži vplyv všetkých ostatných nebeských telies.


 3. Astrológia ako špekulatívna záležitosť. Vlastnosti ľudí zodpovedajúce určitej konštelácii planét nemohli byť odvodené na základe skúsenosti. Vzájomné postavenie planét Slnka, Mesiaca v Galaxii a “miesta narodenia“ sa neustále menia a prakticky nikdy sa neopakuje tá istá konštelácia. Pre každý určitý okamih je táto konštelácia nová. Aj keď sa rešpektuje staroveká nepresnosť v meraní polohy planét, tak sa podľa moderných výpočtov môže tá istá konfigurácia znovu vyskytnúť v priemere až za desať tisíc triliónov rokov (podľa J. Grygara). Rovnako tak sú vymyslené role jednotlivých planét .


 4. Čo je hore, je aj dole. Je to stará predstava o existencii magických vzájomných vzťahov medzi vesmírom a Zemou. Údajne ju vyslovil mýtický Boh Hermes Trismegistos. Žiadna taká paralela medzi vesmírom a životom človeka však nebola nájdená.


 5. Veľkosť vplyvu planét. Astrológia predpokladá, že planéty obiehajú okolo Zeme po kruhových dráhach a majú preto stále rovnako silný vplyv na človeka. Lenže v skutočnosti planéty obiehajú okolo Slnka a ich dráhy sú eliptické, takže sa ich vzdialenosti od Zeme neustále menia. Napr., pri Marse je rozdiel medzi minimálnou a maximálnou vzdialenosťou od Zeme 1:7. Ak existuje kauzálny vzťah medzi polohou planét a ich pôsobením na človeka potom musí efekt Marsu kolísať, pretože sila jeho gravitácie na Zem kolíše v medziach 1:50.


 6. Mechanizmus pôsobenia nebeských telies na človeka. Poznáme len 4 fyzikálne sily (gravitácia, elektromagnetizmus, silná a slabá jadrová sila) z ktorých do úvahy pripadá len gravitácia, ktorá spoločne s elektromagnetizmom má ďaleký dosah, ale na rozdiel od elektromagnetizmu je iba príťažlivá. Gravitačná sila je však veľmi slabá, napríklad gravitačný vplyv Mesiaca na dieťa, ktoré drží matka v náručí je mnohonásobne menšia ako gravitačná sila matkinho tela. Niektorí dnešní astrológovia preto usudzujú, že existuje nejaká iná, dosiaľ neznáma sila, alebo pripúšťajú, že vzťah medzi planétami a dejmi na zemi nie je, že ide o vzťah nekauzálny, čisto korelatívny. Odvolávajú sa aj na akúsi synchronicitu a názory psychoanalytika C. Junga. Domnievajú sa, že tieto vzťahy možno vyhľadať len psychologicky, vnútorným poznaním, intuitívne. Od klasickej astrológie tak utekajú astrológovia k astrológii symbolickej.


 7. Absencia výkladu mechanizmu. Mnoho dnešných astrológov odmieta vedecký prístup a hľadanie kauzality. Tvrdia, že vôbec nezáleží na tom, ako astrológia funguje. Podstatné je, že to funguje. To je však názor z vedeckého hľadiska neprijateľný. Ak niečo funguje, musí byť medzi príčinou a následkom kauzálne spojenie, ktoré sa dá preukázať príslušnou teóriou, alebo aspoň štatisticky.


 8. Astrológia predtým poznala len 5 planét. Napriek tomu mala astrológia údajne rovnaké úspechy vtedy aj v modernej dobe, kedy boli objavené planéty Urán, Neptún (nehľadiac k objaveniu ďalších planét) s ktorými sa dnes pri výpočtoch počíta. Ako to, že dnešné predpovede vychádzajú rovnako dobre ako staroveké? Buď musí byť aspoň jeden z výpočtov chybný, alebo na postavení nebeských telies v skutočnosti nezáleží a výklad horoskopu je úplne vymyslený.


 9. Možnosť zostavenia horoskopu. Princípy astrológie by mali mať všeobecnú platnosť a zostavenie horoskopu by malo byť možné všade. Nie, napríklad na polárnom kruhu nemožno určiť štvoricu základných bodov slnečnej sústavy, keď tu raz za deň splynie ekliptika s horizontom. A na póle sa to tiež nedá, pretože tam nie je definovaný miestny poludník.


 10. Súhvezdie ako svojbytný celok. Nie je jasné, prečo by mali mať na človeka nejaký vplyv jednotlivé súhvezdia a od nich odvodené znamenie. Veď je to len náhodné zoskupenie projekcie hviezd, ktoré ležia v rôznej vzdialenosti a netvoria samostatnú skupinu.


 11. Experimentálny výskum vplyvu nebeských telies na človeka. Nesporný je len vplyv slnka, často predpokladaný je vplyv mesiaca a jeho fáz.  Stovky pozorovaní, testov a štatistických štúdií preukázali, že mesačné fázy nemajú vplyv na úmrtnosť, vraždy, samovraždy, úrazovosť, domáce násilie, únosy, výskyt chorôb, alkoholizmus, epilepsiu, námesačnosť, spánok, plodnosť, počet pôrodov, príjmov na psychiatrické oddelenia alebo iné nemocničné oddelenia, ani na rast húb, počasie, prírodné katastrofy a zemetrasenia.


 12. Poloha Slnka a planét voči súhvezdiam. Projekcia Slnka a planét sa pomaly posúva po ekliptike v dôsledku posunu rotačnej zemskej osi. Vplyvom posunu sa jarný bod od doby kedy vznikla astrológia, presunul zo súhvezdia barana do súhvezdia rýb a blíži sa už do súhvezdia vodnára. Nie je teda jasné, ako môžu astrologické poučky odvodené pre polohy planét vo vtedajších súhvezdiach platiť aj pre súčasnosť. Slnko aj planéty sa premietajú do úplne iných súhvezdí.


 13. Vlastnosti človeka, narodeného v určitom znamení. Rozsiahle štúdie s mnohotisícovými súbormi nezistili žiadnu koreláciu medzi dátumom narodenia, osobnými vlastnosťami a inteligenciou človeka, práve tak ako sa nenašiel vzťah medzi týmito vlastnosťami a narodením v určitom znamení zverokruhu.


 14. Moment narodenia ako základ horoskopu. Ktorý je to vlastne okamih? Je to začiatok pôrodu, odtok plodovej vody, otvorenie bránky, vybratie dieťaťa, prvý nádych alebo prestrihnutie pupočnej šnúry? Nie je jasné, prečo by práve tento okamih mal byť z hľadiska vplyvu planét na človeka tak dôležitý. Veď kozmické vplyvy, ktoré pôsobia na dieťa v okamihu narodenia, pôsobili na ne aj v maternici od okamihu počatia. Inou námietkou je, že čas pôrodu možno ovplyvniť. Stačí urýchliť, alebo pozdržať pôrod niekoľko minút a novorodenec sa môže dostať do iného segmentu, “domu”. Predstava, že by sa tým mal novorodencovi zmeniť celý jeho budúci osud je absurdné.


 15. Vplyv planét v okamihu pôrodu. Planéty nemôžu mať dominantný význam. Väčší význam majú gény, zdravie matky, spôsob pôrodu (kliešte, cisársky rez, okolnosti pôrodu atď), ktoré by museli prípadný vplyv planét nepochybne prehlušiť.


 16. Výpočet horoskopu podľa chvíle narodenia. Keď astrológ chce zostaviť presný horoskop, musí poznať polohu nebeských telies v čase narodenia klienta. Výpočet bez počítača je nesmierne prácny, a aj s počítačom to nie je jednoduché. Je nepravdepodobné, žeby sa astrológovia presným výpočtom zdržovali.


 17. Znalosť dátumu narodenia. Väčšina ľudí nepozná presnú hodinu, nie potom presnú chvíľu svojho narodenia. Napriek tomu zhotoví astrológ horoskop pre každého.


 18. Testy nepotvrdzujú platnosť horoskopu. Uskutočnili sa stovky testov platnosti horoskopu v desiatkach najrôznejších modifikáciách. Boli to testy empirické, štatistické aj dvojito slepé experimenty. Všetky vyzneli v neprospech astrológie. Zistilo sa napríklad, že:
  • 90 % osôb považuje za pravdivý horoskop, náhodne vybraný z kalendára, ak je predstavený ako ich osobný horoskop.
  • skúšaná osoba nepoznala svoj vlastný horoskop medzi desiatimi predloženými.
  • astrológ nedokáže priradiť horoskop k exaktne vykonanému osobnostnému dotazníku.
  • každý astrológ z tzv “karty zrodenia” odvodí iné vlastnosti klienta.
  • astrológ nespozná, ktorý horoskop patrí ku ktorému členovi z dvojice dvoch extrémne odlišných osôb.
  • klient opisuje horoskop ako úplne presný opis jeho osobnosti, aj keď sa v ňom všetky pojmy zmenia v opak atď.


 19. Argument dvojčiat. Astrológovia tvrdia, že osud človeka je určovaný presnou chvíľou jeho narodenia. Dvojčatá sa však narodia prakticky v rovnakú chvíľu, napriek tomu sú ich osudy často iné.


 20. Výsledky astrologického veštenia. Akékoľvek predpovede astrológov, týkajúce sa katastrofických udalostí, alebo osudov významných ľudí zlyhávajú, ako svedčí opakované spätné porovnávanie ich predpovedí. Správnych je zvyčajne len 10 % predpovedí, čo zodpovedá náhode a obyčajnému hádaniu. Takéto prehľady zostavujú kritici astrológie v mnohých krajinách s rovnakými výsledkami. Výsledky veštby sú správne len vtedy, keď ich astrológ odvodzuje od zrejmých trendov a na základe pravdepodobnosti, alebo vtedy, keď je “veštba” publikovaná post factum.


 21. Úspešné osobné a partnerské prognózy podľa horoskopu. Ľahko vysvetliteľné psychologickými efektami, predovšetkým (chladným čítaním). Veštba nevychádza z hodnotenia horoskopu, ktorý je len dekoráciou, analógiou krištáľovej gule, ale z poznatkov, ktoré získa astrológ rozhovorom s klientom (alebo podvodom vykonaným oveľa skôr). V rozhovore s ním orientačne spozná, aký klient je, čo má na srdci a čo potrebuje. Prvý odhad cielenými otázkami a pozorovaním reakcií a mimiky pacienta postupne spresňuje. Astrológ mu potom povie, čo ten chce počuť.


 22. Formulácia horoskopu. Ak astrológ nezistí presnejšie údaje o klientovi, potom zostavuje horoskop všeobecne, široko, úplne vágne. Uplatňuje predovšetkým pozitívne údaje a doplní ich malou prímesou údajov negatívnych, čo zvyšuje vierohodnosť astrológa, veštca. Zo širokej ponuky si klient selektívne vyberie údaje pre neho priaznivé, ktoré považuje za správne. Ide o selektívne myslenie, o barnumov resp. Forerov efekt.


 23. Riziká astrologických predpovedí pre jedinca. Negatívna predpoveď môže ovplyvniť zdravie, partnerské vzťahy, psychiku jedinca i celej rodiny. Existujú stovky príkladov, kedy astrológ veštil klientovi vážnu chorobu, alebo naopak jej existenciu poprel s ťažkými dôsledkami pre psychiku aj zdravie klienta. V poslednej dobe sa šíri veštenie budúceho osudu novorodencov, čo je zvlášť nebezpečné pre ďalší vývoj dieťaťa, ak rodina veštbe uverí.
 24. Viera v osud. Astrológia svojimi veštbami môže utvrdzovať človeka o presvedčení, že jeho životná dráha je určená osudom, karmou, čo môže ovplyvniť aj jeho aktivitu a smerovanie. Ak je náš osud predurčený, potom je márne vzdorovať a o niečo sa snažiť.


 25. Riziká astrológie pre spoločnosť. Astrológia spolu s množstvom ďalších iracionálnych disciplín a názorov významne ovplyvňuje celú spoločnosť, prispieva k jej ohlupovaniu a strate rozumného myslenia. Nepochybne tým môže vzrásť nebezpečenstvo podľahnutia rôznym náboženským, alebo politickým ideológiám.


 26. Ovplyvnenie dejín. Veľa vojen mohlo byť vyhraných a mnohé politické rozhodnutia mohli byť nepochybne správnejšie, keby sa postupovalo racionálne a nie podľa horoskopu.


 27. Astrológia má mnoho rôznych foriem. Astrológia nie je jednotnou homogénnou disciplínou, ako je tomu v každom vedeckom odbore, ale je roztrieštená do rady rôznych foriem, škôl, smerov. To je typickou známkou všetkých pseudovedeckých disciplín.


 28. Kuriózne terminológie. Astrológia hýri fantasmagorické pojmy, ktorých cieľom je len zahaliť astrológiu do záhadného hávu a predstavovať ju ako vedeckú disciplínu. Termíny ako kvadratúra, konjunkcia, sextil, kvinkux, trigón, bikvintilis, semkvadrát, dispozitor, radix, casus, detriment, orbis, dračia hlava sú úžasne zvukomalebné, no veľký zmysel nedávajú a mätú hlavy aj astrológom. Pretože každá ich škola má inú definíciu pojmov. Niektoré pojmy zaviedol, najskôr z recesie aj sám J. Kepler.


 29. Serióznosť astrológie. To astrológii chýba, ako dokazujú početné falzifikácie a výmysly, týkajúce sa napríklad skreslenia zmyslu Keplerových horoskopov, Nostradamových predpovedí, postojov generála M.R. Štefánika k astrológii, sporu Halley – Newton.


 30. Vzťahy k iným disciplínam. Pseudovedeckú povahu astrológie dosvedčujú i tesné vzťahy  napriklad s alchýmiou, homeopatiou, antroposofiou, numerológiou i s praktikami alternatívnej medicíny (pojem alternatívna je v skutočnosti zavádzajúci, lebo v podstate ide o súbor neúčinných, či experimentálne nepotvrdených praktík)
 31. Typické črty astrológie. Astrológia nesie všetky ďalšie typické rysy pseudovedy: rozpor s vedeckými poznatkami, nelogické tvrdenia, nejednotný systém, tajuplnosť, mágia, špekulácia, subjektivita, vágne predpovede, lipnutie na dogmách, odmietanie kritiky, neserióznosť.


 32. Názor vedeckých kruhov na astrológiu. V prírodovedeckých kruhoch, v astronomických spoločnostiach, na vysokých školách, akadémiách, aj v Americkej humanistickej spoločnosti a samozrejme v skeptických kruhoch je astrológia považovaná jednoznačne za pseudovedu.


 33. Astrológia ako moderná veda? Astrológia vznikla pred 4-6 tisíckami rokov, horoskopy sa zostavujú 2000 rokov. Zatiaľ čo každá vedecká disciplína sa plynulo a rýchlo vyvíja a mení svoje paradigmy, princípy astrológie a zostavovanie horoskopov zostávajú nemenné po celú dobu jej existencie. Jedinou známkou modernizácie a samozrejme aj vedeckosti je počítač na výrobu horoskopov.Zdroje:

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1214828381

https://cs.wikipedia.org/wiki/Forer%C5%AFv_efekt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cold_reading

https://www.youtube.com/watch?v=3Dp2Zqk8vHw

http://www.nature.com/nature/journal/v318/n6045/abs/318419a0.html

Literatúra:

Veda kontra iracionalita – RNDr.Vladimír Přibyl,CSc. 2007

 

 

2 Comments

 1. Ivka píše:

  Veľmi zaujímavý článok a ďakujem za neho. Ja som sa dočítala na stránkach https://www.astrohoroskop.sk/, že nás čaká ešte celkom zaujímavý rok a nemám z toho veľa dobrý pocit. Avšak sa necháme prekvapiť a uvidíme, či aj tentoraz majú horoskopy pravdu.

  • Marek Semko píše:

   Takéto prehľady zostavujú kritici astrológie v mnohých krajinách s rovnakými výsledkami. Výsledky veštby sú správne len vtedy, keď ich astrológ odvodzuje od zrejmých trendov, aktuálnych udalostí a na základe pravdepodobnosti, alebo vtedy, keď je “veštba” predpoveď publikovaná post factum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *